Stadgar för Bergs Båtklubb
Stadgarna först antagna vid årsmöte 1978-11-21 
 
1 Klubbens ändamål
Bedriva allmännyttig och ideell verksamhet med syfte:

1.Att tillvarata båtfolkets intresse i södra Storsjön
2.Att verka för bättre hamnar och varvsförhållanden för fritidsbåtar
inom södra Storsjön
3.Att verka för hänsynsfull trafik till sjöss.
4.Att bedriva lämplig upplysningsverksamhet, som syftar till att sprida allmänna regler för båttrafik.
5.Att verka för kartläggning och utmärkning av grund och leder.
6.Att verka för skyddande av växt- och djurliv i södra Storsjön 
 
2 Avgifter.

1.Årsmötet beslutar om årsavgifter till klubben.
2.Årsmötet beslutar om årsavgifter till båtplats. 
 
3. Sammanträden

1.Klubbens ordinarie sammanträden är två, årsmöte under första
kvartalet samt ett höstmöte.
2.Extra sammanträde utlyses då styrelsen anser, eller då medlem
därom gjort skriftlig motiverad framställning.
3.Kallelse sker genom annonsering på kommunens anslagstavlor,
annons i Bergs annonsblad, eller ÖP, LT eller personlig kallelse
minst en vecka innan sammanträdet. (ändrat1988-03-22)
4.Vid omröstning gäller enkel majoritet.
5.Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.


 
4. Styrelse

1.Klubbens styrelse består av ordförande, kassör, sekreterare, två övriga ledamöter samt personliga suppleanter. Årsmötet avgör hur många suppleanter det ska väljas. (ändrat 1987-03-26)
2.Val av styrelse sker på årsmötet, varvid styrelseledamöterna väljs var och enför sig för en tid av två år. Vartannat år väljs två ledamöter. Ordförande tillika styrelsens sekreterare väljs för en tid av ett år, suppleanter i styrelsen för en tid av ett år.
3.För beslut fordras tre styrelseledamöter.
4.Styrelsens uppgift är att tillvarata klubbens intressen, förvalta dess medel och övriga tillgångar, såväl fasta som lösa.
5.Beslut om utbetalning sker av styrelsen i sin helhet, ordförande och kassör har utan att först höra styrelsen utanordningsrätt var och en för sig, i sådant fall godkänns utbetalningen i efterhand.
6.Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras. Protokoll påtecknas av sekreterare och ordförande.
7.Styrelsen kallas av ordförande 
 
5. Revision

1.Klubbens räkenskaper avslutas den 31 December.
2.Revisorerna, två stycken, väljs av årsmötet för en tid av ett år.
3.Revisorerna skall granska klubbens räkenskaper, protokoll och övriga värdehandlingar.
4.Revisorerna skall 14 dagar före årsmötet avge skriftlig berättelse om sin revision. 
  
 
6. Medlemmar

1.Var och en är välkommen som medlem i klubben. i tveksamma fall då syftet med medlemskapet är oklart avgör styrelsen.
2.Nyvald medlem erlägger årsavgift omedelbart, och erhåller då medlemskap.
3.Uteslutning av medlem sker då särskild anledning finns.
4.Medlem som vid årets slut ej erlagt årsavgift till klubben utesluts.
5.Medlem som uteslutits eller gått ur Bergs Båtklubb är skyldig att återlämna ev.tillhörigheter, samt äger ej rätt att föra klubbens standert. 
  
 
7. Ändring av stadgarna

1.Ändring av stadgarna sker på årsmötet.
2.Förslag till ändringar skall vara styrelsen tillhanda en månad före årsmötet 
 
8. Klubbens upplösning

1.Beslut om upplösande av klubben fattas på årsmötet.
2.Förslag härom skall vara styrelsen tillhanda minst en månad före årsmötet.
3.För ett sådant beslut fordras ¾ majoritet.
4.I händelse av upplösning övergår klubbens tillgångar till Bergs kommun, till förbättringar av hamn- och varvsanordningar.